Trainingen

Empowermenttraining – 10 weken
Intensieve wekelijkse training gericht op het vergroten van zelfinzicht en groei van het zelfvertrouwen. Met als doel het vergroten van de participatie. Tijdens deze training wordt een persoonlijk actieplan opgesteld, waar de klant onder begeleiding daadwerkelijk mee aan de slag kan.

Uitvoering actieplan – 26 weken
Individuele begeleiding bij het uitvoeren van het in fase 1 opgestelde actieplan. Begeleiding vindt plaats door middel van tweewekelijkse huisbezoeken. Tijdens deze fase vindt tevens een tweemaandelijkse groepsbijeenkomst plaats.

Deze empowermenttraining en de begeleiding bij de uitvoering van het actieplan wordt verzorgd door Auriga Arbeidsbemiddeling in samenwerking met FIER!  coaching&advies.

Werknemersvaardigheden training
Tijdens deze training gaan wij met elkaar aan het werk. Het doel is effectief gedrag op de werkvloer, dat wil zeggen: bewust kiezen voor passend gedrag en houding, zonder jezelf te verliezen, waardoor je goed kunt functioneren op de werkvloer.
Deze training bestaat uit vier dagdelen.

Sollicitatietraining
De klant wordt op weg geholpen om het solliciteren zelf planmatig op te pakken. Gedurende enkele dagdelen (meestal drie tot vier dagdelen) worden met de klant alle aspecten van het solliciteren doorgenomen. De eigen vaardigheden worden in kaart gebracht, er wordt aandacht besteed aan de analyse van sterke en minder sterke kanten van de klant. Naast het inzicht krijgen in de compententies en de ontwikkelpunten, wordt er ook aandacht besteed aan de motivatie van de klant waarom hij/zij juist op die vacature solliciteert. Daarnaast komen er verschillende manieren van werk zoeken aan bod. Tevens wordt aangegeven waar een goede sollicitatiebrief aan moet voldoen, hoe een Curriculum Vitae kan worden opgesteld en er wordt aandacht besteed aan het voeren van sollicitatiegesprekken.

De aanpak: De trainingen kunnen gegeven worden aan groepen, maar worden ook individueel gegeven. Het grote voordeel van de trainingen in groepen is dat men met elkaar kan oefenen en van elkaar kan leren.

Resultaat: de klant is in staat om passend werk te zoeken. Bovendien is de klant zelfstandig in staat om op een correcte manier een sollicitatiebrief, Curriculum Vitae op te stellen, gebruik te maken van sociale media tijdens het solliciteren en een sollicitatiegesprek te voeren.

Training on the job (jobcoaching)
Intensieve training van werknemers ter bevordering van de duurzame plaatsing en ter voorkoming van uitval. Het product jobcoaching richt zich met name op het begeleiden van de klanten die al geplaatst zijn op een reguliere baan. Dit ter bevordering van de duurzame plaatsing als ter voorkoming van uitval. Dit product jobcoaching kan zowel gebruikt worden voor reguliere werknemers als voor klanten van (overheids) instellingen. Bij deze begeleiding ligt het accent op ondersteuning bij de klant om zelfstandig te kunnen functioneren op het werk. Aan de hand van het intakegesprek volgt er een jobcoachingsplan. In dit plan staan de duur, de intensiteit, inhoud van de begeleiding en te bereiken doelen.

Resultaat: De werknemer heeft zich voldoende vaardigheden eigen gemaakt zodat een werkplek behouden kan worden.